Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne
Historia WWF

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne

„Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne” (WWF) powołano do życia uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZF w Poznaniu z 30 grudnia 1965 roku. Podkreślono, że WWF nie ma dublować „Filatelisty”, ani też nie jest próbą jego zastąpienia na terenie Wielkopolski. WWF od początku traktowany był jako rodzaj biuletynu informacyjnego Zarządu Okręgu adresowanego do aktywu PZF, w tym do opiekunów kół młodzieżowych. Stanowić też miał rodzaj forum dyskusyjnego oraz najlepszą formę kroniki osiągnięć filatelistów Wielkopolski. W miarę upływu czasu zmieniał się w pewnym stopniu profil czasopisma. Ewaluował on w kierunku tematyki, z której słynęła i słynie Wielkopolska oraz klubom zainteresowań, w szczególności Klubowi Polonica.

Pierwszy numer WWF ukazał się we wrześniu 1967 roku, tuż przed Międzyoddziałową Wystawą Filatelistyczną „Tysiąclecie - Poznań”, która odbyła się 12–20 listopada 1966 r. Komitet Redakcyjny WWF stanowili znani wielkopolscy filateliści: Zdzisław Biadasz, Wiesław Bogusławski, Kazimierz Koczorowski, Zygmunt Obrąpalski, Henryk Podbielski, Kazimierz Sepot, Jan Witkowski i Władysław Żywień. Pieczę graficzną sprawował znany poznański plastyk Zbigniew Kaja.

Filatelista-Tematyk

Początkowo WWF ukazywał się nieregularnie. W roku 1966 ukazał się jeden numer, w latach 1967–1971 po dwa numery rocznie, natomiast w latach 1972–1976 ponownie jeden numer rocznie (ostatni z roku 1976 to numer 16/17). Należy przypomnieć, iż każdy zeszyt WWF musiał być zatwierdzony przez Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, czyli wszechobecną w owych czasach cenzurę.

Znane w PRL trudności gospodarcze i wprowadzane oszczędności doprowadziły do likwidacji wydawania w kraju wszelkich biuletynów okręgowych. Staraniem ZG PZF uzyskano jednak zgodę na wydawanie od roku 1977 miesięcznika „Filatelista-Tematyk”, w czterech mutacjach. ZO Wielkopolskiego PZF udało się pozyskać wydawanie mutacji D - „Nauka, Kultura i Sztuka”. W ciągu roku ukazywały się trzy zeszyty poszczególnych mutacji. Cały zespół redakcyjny WWF przeszedł do mutacji D. Do roku 1988 ukazały się 34 zeszyty „wielkopolskiej” mutacji „Filatelisty - Tematyka” (ostatnia ukazała się w marcu 1988 r.). Redaktorem Naczelnym był kol. Jarosław Koczorowski a Sekretarzem kol. Władysław Alexiewicz.

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne

Dopiero w roku 1994 Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF reaktywował wydawanie WWF (nr 18 z roku 1994). Redaktorem Naczelnym został kol. Władysław Alexiewicz. Prof. Andrzej Jeziorkowski opracował nową stronę tytułową WWF (od 1995 r., aktualną do chwili obecnej), natomiast elementy graficzne opracował prof. Jan Olejniczak. Z założenia, czasopismo było kwartalnikiem. W roku 1994 wydano numery 18–22 WWF, w kolejnych 23–26, 27–30 i 31–34. W roku 1998 zmieniono numerację czasopisma. Roczne wydania określono tomem, który obejmuje poszczególne zeszyty. W tymże roku wydano tom 35. WWF, z zeszytami 1–4. Stan taki utrzymuje się do dnia dzisiejszego.

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne

Pewnym odstępstwem było wydanie tomów 44 i 45, każdy z nich jako łączny numer 1–4. Spowodowane było to przedwczesnym odejściem kol. Władysława Alexiewicza, długoletniego Redaktora Naczelnego WWF (2009 r.)

Od tomu 44. (rok 2007) Redaktorem Naczelnym czasopisma jest kol. Ludwik K. Malendowicz.

WWF koncentrują się na szeroko pojętych wielkopolanach w filatelistyce, pieczołowicie odnotowują bogatą działalność kół PZF oraz członków indywidualnych, analizują wystawiennictwo w kraju i świecie, a szczególną uwagę (już od lat) skupiają na filatelistyce tematycznej.