Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Regulamin strony internetowej www.pzfpoznan.pl

Niniejsza strona internetowa jest własnością Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Filatelistów i może być wykorzystywana wyłącznie w charakterze informacyjnym. Treści publikowane na stronie mogą być objęte dodatkowo odrębnymi prawami autorskimi.

I. Polityka Prywatności

W trosce o komfort i bezpieczeństwo korzystania ze strony internetowej www.pzfpoznan.pl informujemy użytkowników w jaki sposób dbamy o ich prywatność i ochronę danych osobowych. W związku z tym, dajemy użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać o sobie informacje.

Definicje i skróty

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

DANE OSOBOWE: to wszelkie dane, dzięki którym jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę fizyczną. Osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić w sposób bezpośredni lub pośredni.

PRZETWARZANIE DANYCH: to operacja lub zestaw operacji jakie wykonywane są na danych osobowych. Do przetwarzania danych zaliczamy: zbieranie, utrwalanie, przesyłanie, archiwizowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, łączenie danych, itp.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który zarządza danymi osobowymi i ustala sposoby ich przetwarzania.

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

PZF (Polski Związek Filatelistów) — dobrowolne samorządne stowarzyszenie kulturalno-oświatowe, zrzeszające filatelistów i sympatyków filatelistyki.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby funkcjonowania strony internetowej www.pzfpoznan.pl jest Okręg Wielkopolski PZF, z siedzibą w Poznaniu, ul. Dmowskiego 37, 60-222 Poznań, REGON 007025434, który jest jednocześnie podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe.

Użytkownicy ujawniają informacje o sobie dobrowolnie. Część naszej strony internetowej jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, niektóre jednak wymagają zapisania się i ujawnienia niezbędnych informacji.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez stronę www.pzfpoznan.pl możesz skontaktować się z Opiekunem Danych Osobowych, dostępnym pod adresem e-mail: mkandu@amu.edu.pl.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i ma na celu przede wszystkim realizację prawnie uzasadnionych interesów, związanych z działalnością organizacyjną i statutową PZF w tym w szczególności z propagowaniem filatelistyki, udzielaniem porad i zapewnieniem niezbędnej informacji. Czynimy to za pomocą przede wszystkim środków komunikacji elektronicznej, a także poprzez nasz pisemny organ prasowy „Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne”.

Skąd mamy Twoje dane osobowe i w jakim zakresie?

Otrzymaliśmy je od Ciebie na podstawie:

 1. deklaracji członkowskiej (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres pocztowy do korespondencji, adres poczty e-mail, nr telefonu, data wstąpienia do PZF);
 2. przetwarzania deklaracji (nr legitymacji PZF, fotografia, data ostatniej wpłaty składki członkowskiej, wysokość wpłaty);
 3. przekazanych danych związanych z aktywnością członkowską (działalność związkowa, działalność wystawiennicza, działalność ekspercka i rzeczoznawców, działalność sędziowska, działalność publikacyjna, działalność badawcza);
 4. informacji i zestawień dokumentujących osiągnięcia i wyróżnienia;
 5. informacji uzyskanych podczas rejestrowania się na stronie internetowej www.pzfpoznan.pl na potrzeby interaktywnego forum, służącego wymianie poglądów i informacji (imię i nazwisko, nazwa użytkownika tj. login, adres poczty e-mail, data rejestracji, data ostatniego logowania i w określonych sytuacjach adres IP);
 6. dobrowolnie podanych informacjach personalnych w ramach tzw. stopki autorskiej podczas przekazywania materiałów do publikacji w mediach związkowych.

Komu przekazywane są moje dane osobowe (kategorie odbiorców)?

Twoje dane osobowe przekazujemy wyłącznie i to w niezbędnym zakresie:

 1. osobom upoważnionym przez Administratora, w tym Prezydium i Zarządowi PZF;
 2. podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa materiałów przeznaczonych dla członków oraz wydawnictw związkowych;
 3. odpowiednim organom władzy publicznej i wymiaru sprawiedliwości działającym na podstawie i w granicach przepisów prawa bądź osobom trzecim, jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa;
 4. innym członkom PZF w celu zapewnianie możliwości realizacji zadań statutowych i wzajemnej komunikacji;
 5. innym podmiotom i członkom zrzeszonym pod egidą Międzynarodowej Federacji Filatelistyki (FIP) w celu realizacji zadań statutowych, w szczególności w ramach organizowanych filatelistycznych wystaw międzynarodowych.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane wyłącznie w zakresie i czasie realizacji wspomnianych powyżej określonych celów statutowych.

Jakie mam prawa w związku z przekazaniem moich danych osobowych?

Przekazując nam swoje dane osobowe, masz prawo do:

 1. dostępu do nich, ich weryfikację i modyfikację;
 2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa;
 3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych — w przypadkach przewidzianych przepisami prawa — oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku woli realizacji tych praw należy skontaktować się z Opiekunem Danych Osobowych pod adresem e-mail: mkandu@amu.edu.pl.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Może się zdarzyć sytuacja, że Twoje dane osobowe przekażemy poza teren Polski oraz UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zadzieje się to tylko w sytuacji, kiedy będziemy realizować formalności związane z niezbędną wymianą informacji (np. przesłanie kart zgłoszenia eksponatów na wystawy międzynarodowe) w ramach działań statutowych jako członek Międzynarodowej Federacji Filatelistyki (FIP).

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie, w sposób mający wpływ na Twoje prawa?

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa.

II. Informacje o plikach cookies

Nasza strona nie zapisuje na dysku komputera użytkownika żadnych plików cookies, czyli tzw. „ciasteczek”.

III. Informacje dodatkowe

Przechowywanie informacji

Informacje uzyskane od użytkowników są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe widoczne na stronie internetowej są zgromadzone na serwerze, na którym posadowiona jest strona www.pzfpoznan.pl (hosting) i są chronione przez rozwiązania systemowe właściwe dla systemu operacyjnego serwerów hostingu.

IV. Postanowienie końcowe

Na stronie www.pzfpoznan.pl umieszczone są linki do innych witryn internetowych. Operator strony www.pzfpoznan.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść Polityki Prywatności na innych witrynach i rekomenduje, by niezwłocznie zapoznać się z nią po przejściu na konkretnie wybraną witrynę.

Nasza Polityka Prywatności jest zgodna z zasadami opublikowanymi na stronie internetowej Zarządu Głównego PZF: www.zgpzf.pl

W przypadku zmiany zasad Polityki Prywatności strony www.pzfpoznan.pl operator zobowiązuje się opublikować je niezwłocznie na przedmiotowej stronie.


Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF
Poznań, 25 maja 2018 r.