Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Członkowie Honorowi PZF Okręgu Wielkopolskiego

Władysław Alexiewicz

Foto: Władysław Alexiewicz

Władysław Alexiewicz (✶24.11.1943 we Lwowie, ✝12.07.2009 w Poznaniu). Jego ojciec, Andrzej, był wybitnym matematykiem, wywodzącym się ze znanej szkoły Stefana Banacha. 5 maja 1945 roku Władysław Alexiewicz przybył z rodzicami do Poznania. W Poznaniu przeszedł wszystkie stopnie edukacji. Był absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i z dniem 1 października 1970 roku został zatrudniony na tymże Wydziale, w Zakładzie Optyki Nieliniowej. Doktoryzował się 14 maja 1977 roku, habilitację uzyskał 18 kwietnia 1990 roku. Od 9 października 1990 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego nauk fizycznych. Przez cały ten okres pracował w Zakładzie Optyki Nieliniowej Instytutu Fizyki UAM. Jego główne kierunki pracy naukowej to: dyfuzja rotacyjna molekuł w ośrodkach dielektrycznych; rozpraszanie i dwójłomność optyczna w cieczach w polach impulsowych oraz teoria relaksacji Smoluchowskiego-Debaya w układach molekularnych.

Filatelistyce poświęcił pokaźną część życia. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1969 roku. Początkowo był członkiem Koła Poznań-Miasto, od 1979 roku Koła PZF przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Początkowo był jednym z bardziej znanych zbieraczy i wystawców filumenistyki. Później skierował swe zainteresowanie w stronę poloników. Na licznych wystawach i pokazach filatelistycznych prezentował swe eksponaty: „Polonica — polskie nazwy na mapach świata”, „Tysiąc lat chrześcijańskiej Polski”, „ŚWF Polska '93 na znakach pocztowych”, „Lwów w filatelistyce”. Na początku lat osiemdziesiątych w tajemniczych okolicznościach zaginął Jego eksponat „Korespondencja z obozów internowania”.

Pozostawił olbrzymi dorobek publicystyczny, poświęcony głównie polonikom na znakach pocztowych świata, ze szczególnym uwzględnieniem Jana Pawła II. Opracował katalog „Znaki pocztowe – Polonica”. Wspólnie z Wojciechem Henrykowskim opracował trzytomowy katalog „Jan Paweł II na znakach pocztowych” (1991–1993). Publikował także za granicą. Jego największe dzieło (wspólnie z Francisco Gilbertem z Hiszpanii) to wielotomowy katalog znaczków poświęconych Janowi Pawłowi II (Juan Pablo II en la filatelia). Był autorem licznych prezentacji poświęconych filatelistyce, w tym zbieractwu tematycznemu. W latach 1977–1988 był sekretarzem redakcji „Filatelisty-Tematyka” D (nauka, kultura, sztuka), a od 1993 roku redaktorem naczelnym „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych”. Dwa numery z roku 2006, które zdążył opracować, ukazały się już po Jego śmierci. Do końca życia publikował artykuły na łamach „Przeglądu Filatelistycznego”, m.in. na temat historii poczty we Lwowie oraz poloniców na zagranicznych całościach pocztowych. Był autorem ponad 200 artykułów w filatelistycznej prasie krajowej i zagranicznej. Za swe publikacje dwukrotnie otrzymał medal „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych” (1992 i 2005).

W. Alexiewicz był także znanym działaczem filatelistycznym. W latach 1976–2002 był członkiem Zarządu Okręgu Poznańskiego PZF, później Okręgu Wielkopolskiego PZF. Od roku 2002 był członkiem, a od 2007 przewodniczącym Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. W latach 1990–1998 przewodniczył Komisji Tematycznej ZG PZF. Przez wiele lat przewodniczył Klubowi „Polonica”. Był także delegatem na XIV, XV i XVI Walne Zjazdy PZF. Równie owocna była działalność W. Alexiewicza w organizacji wystaw filatelistycznych, m.in. prowadził Biuro Prasowe ŚWF Polska '93 w Poznaniu. Był także znanym sędzią filatelistycznym I klasy. Sędziował wystawy ogólnopolskie, krajowe i okręgowe.

Od 1995 roku W. Alexiewicz uczestniczył w pracach Polskiej Akademii Filatelistyki, od roku 2007 był jej wiceprezesem. Był długoletnim członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Filatelistycznych (AIJP).

Za swą pracę w Polskim Związku Filatelistów otrzymał szereg wyróżnień. W 1993 roku przyznano mu tytuł „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF”. W 1996 roku otrzymał złotą odznakę „Za zasługi dla polskiej filatelistyki”, a w roku 2006 XIX Walny Zjazd PZF nadał W. Alexiewiczowi godność Członka Honorowego PZF.