Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

Regulamin „Poczty Balonowej” organizowanej
w dniu 4 października 2018 r.
z okazji XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „Poznań 2018”

 1. Organizatorami „Poczty Balonowej” są:
  • Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Filatelistów w Poznaniu,
  • Koło PZF w Lesznie,
  • Leszczyński Klub Balonowy,
  • Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu,
  • Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Poznań 2.
 2. „Poczta Balonowa” zostanie zorganizowana w dniu 4 października 2018 r. z okazji XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „Poznań 2018”. Start balonu nastąpi z płyty lotniska AZS w Poznaniu przy ul. Pułaskiego 30. Przewóz przesyłek nastąpi balonem na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu.
 3. Do przewozu „Pocztą Balonową” zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Wydane z tej okazji kartki okolicznościowe pocztowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej emisji
  • POCZTA BALONOWA z okazji XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „Poznań 2018”, kartka nr 37/Poznań,
  • 100. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO, XXII OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FILATELISTYCZNA „POZNAŃ 2018” (Powstańcy), kartka nr 38/Poznań,
  • 100. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO, XXII OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FILATELISTYCZNA „POZNAŃ 2018” (Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu), kartka nr 39/Poznań,
  • XXII OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FILATELISTYCZNA „POZNAŃ 2018” (orzeł), kartka nr 40/Poznań,
  można nabyć w Urzędzie Pocztowym Poznań 2 pod adresem: ul. Głogowska 17, 60-700 Poznań 2, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl. Zapłaty za zamówione kartki należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku Pocztowego nr 10132025500290064500007323.

  Pozostałe niżej wymienione walory można zamawiać do 19 września 2018 r. lub do wyczerpania nakładu pod adresem: Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF, ul. Dmowskiego 37, 60-222 Poznań. Szczegóły zamówienia można uzyskać pod adresem: archeofil@gmail.com, osoba do kontaktu Jacek Wierzbicki, tel. 694 156 360.
 5. Przesyłki przeznaczone do przewozu „Pocztą Balonową” po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 2 października 2018 roku na adres: Urząd Pocztowy Poznań 2, ul. Głogowska 17, 60-700 Poznań 2 z dopiskiem na kopercie „Poczta Balonowa”.
 6. Przesyłki dopuszczone do przewozu „Pocztą Balonową” zostaną ostemplowane datownikiem okolicznościowym, przez Urząd Pocztowy Poznań 2, z hasłem „POCZTA BALONOWA XXII OWF/Poznań 2018”.
 7. Przesyłki przygotowane do przewozu „Pocztą Balonową” po ich opracowaniu przez pracowników Urzędu Pocztowego Poznań 2 zostaną przekazane upoważnionej osobie — członkowi załogi balonu celem przewiezienia ich „Pocztą Balonową”.
 8. Po przewiezieniu „Pocztą Balonową” przesyłki zostaną przekazane przez upoważnionego członka załogi balonu — upoważnionej osobie celem ich przewiezienia i przekazania pracownikom Urzędu Pocztowego znajdującego się najbliżej miejsca lądowania, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: PRZEWIEZIONO BALONEM / SP-BPE „Leszno” / pilot: Bogdan Prawicki, członek załogi: imię i nazwisko. Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Za prawidłową realizację przetransportowania przesyłek „Pocztą Balonową” odpowiada: Leszczyński Klub Balonowy, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Poznań 2.
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 10 sierpnia 2018 r.

* nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. „Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowaną wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej”.

źródło: Poczta Polska