Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Aktualności

25. rocznica wycofania trakcji parowej z PKP

Frankatura Łódź 58

z okazji nadcho­dzą­cych Świąt Wielkanoc­nych będzie stosował nakładkę na maszynę fran­ku­jąca. Każdy kto chce by jego korespon­den­cja z życzeniami została ostemplowana i wysłana do jego bliskich może nadesłać zaadresowane koperty formatu C5 z kartami z życzeniami w środku oraz wpłacić na konto należność 3,20 zł za każde ofrankowanie okolicznościową nakładką. Frankatura mechaniczna jest alternatywą dla znaczków pocztowych stosowanych przez Pocztę Polską i kasowanych zwykłymi stemplami dziennymi lub wirnikami z liniami falistymi stosowanymi na WER-ach.

Korespondencję do ofrankowania proszę kierować na adres:

Polski Związek Filatelistów
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych „Frankotyp”
ul. Fabryczna 25
90-341 Łódź

Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto ZO PZF w Łodzi z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP o/Łódź 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę dołączyć kopię dokonania wpłaty, ofrankowane zostaną wszystkie koperty nadesłane do 20 marca 2018 r. Zamówienia można również składać w tym terminie drogą elektroniczną na adres blaszczyk26@interia.pl nadsyłając skan potwier­dzenia przelewu.

Z filatelistycznym pozdrowieniem
Przewodniczący klubu
Krzysztof Błaszczyk