Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

Regulamin „Poczty Balonowej” organizowanej 29 kwietnia 2017 r.
z okazji 470. rocznicy nadania Lesznu praw miejskich

 1. Organizatorami „Poczty Balonowej” są: Polski Związek Filatelistów Koło Miejskie w Lesznie, Urząd Miasta Leszna, Leszczyński Klub Balonowy, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Leszno 1.
 2. „ Poczta Balonowa” zostanie zorganizowana w dniu 29 kwietnia 2017 r. z okazji 470. ROCZNICY NADANIA LESZNU PRAW MIEJSKICH. Start balonu nastąpi z płyty lotniska w Lesznie. Przewóz przesyłek nastąpi balonem na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu.
 3. Do przewozu „Pocztą Balonową” zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Wydane z tej okazji:
  • kartki okolicznościowe pocztowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej,
  • koperty okolicznościowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej,
  można nabyć w Urzędzie Pocztowym Leszno 1 pod adresem: ul. Słowiańska 26, 64-100 Leszno 1, e-mail: leszno1.up@poczta-polska.pl
  Zapłaty za zamówione kartki/ koperty należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku Pocztowego nr 20 1320 2550 0300 0650 0000 7208.
  Pozostałe niżej wymienione walory można zamawiać do 15 kwietnia 2017 r. lub do wyczerpania nakładu w Kole Miejskim PZF w Lesznie. Szczegóły zamówienia można uzyskać pod adresem: Polski Związek Filatelistów Koło Leszno, skr. poczt. 7, 64-103 Leszno 3, e-mail: lech.wozny@interia.eu, osoba do kontaktu Tadeusz Posikata, tel. 698 839 980.
  • „ Mój ZNACZEK” — 470. ROCZNICA NADANIA LESZNU PRAW MIEJSKICH,
  • Specjalne karnety okolicznościowe zawierające kartkę, kopertę z 2 szt. „MojegoZNACZKA” - 470. ROCZNICA NADANIA LESZNU PRAW MIEJSKICH.
  W kole Miejskim PZF w Lesznie można zamawiać również w.w. kartki i koperty okolicznościowe.
 5. Przesyłki przeznaczone do przewozu „Pocztą Balonową” po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/ przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 roku na adres: Urząd Pocztowy Leszno 1, ul. Słowiańska 26, 64-100 Leszno 1 z dopiskiem na kopercie „Poczta Balonowa”.
 6. Przesyłki przeznaczone do przewozu „Pocztą Balonową” będą również przyjmowane w dniu 29.04.2017 r. na stoisku okolicznościowym zorganizowanym na terenie lotniska w Lesznie.
 7. Przesyłki dopuszczone do przewozu „Pocztą Balonową” zostaną oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem „470. ROCZNICA NADANIA LESZNU PRAW MIEJSKICH”.
 8. Przesyłki przygotowane do przewozu „Pocztą Balonową” po ich opracowaniu w Urzędzie Pocztowym Leszno 1 zostaną przewiezione na Stoisko okolicznościowe.
 9. Przesyłki przygotowane do przewozu „Pocztą Balonową” pracownicy Urzędu Pocztowego Leszno 1 obsługujący stoisko okolicznościowe przekażą upoważnionej osobie — członkowi załogi balonu celem przewiezienia ich „Pocztą Balonową”.
 10. Po przewiezieniu „Pocztą Balonową” przesyłki zostaną przekazane przez upoważnionego członka załogi balonu — upoważnionej osobie celem ich przewiezienia i przekazania pracownikom Urzędu Pocztowego znajdującego się najbliżej miejsca lądowania, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: PRZEWIEZIONO BALONEM SPnazwa balonu”, „pilot: imię i nazwisko, członek załogi: imię i nazwisko” Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Za prawidłową realizację przetransportowania przesyłek „Pocztą Balonową” odpowiada: Leszczyński Klub Balonowy, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Leszno 1.
 12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 22 marca 2017 r.

* nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. „Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowaną wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej”.

źródło: Poczta Polska