Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

Regulamin „Poczty Balonowej” organizowanej w dniu 16.09.2016
z okazji XXV Balonowego Pucharu Leszna oraz 90. rocznicy urodzin Edmunda Jankowskiego — honorowego członka Polskiego Związku Filatelistów

 1. Organizatorami „Poczty Balonowej” są: Polski Związek Filatelistów Koło Miejskie w Lesznie, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Leszno 1, Urząd Miasta Leszna, Leszczyński Klub Balonowy.
 2. „Poczta Balonowa” zostanie zorganizowana w dniu 16 września 2016 r. z okazji XXV Balonowego Pucharu Leszna oraz 90. rocznicy urodzin Edmunda Jankowskiego — honorowego członka Polskiego Związku Filatelistów. Start balonu nastąpi z płyty lotniska w Lesznie. Przewóz przesyłek nastąpi balonem na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu.
 3. Do przewozu „Pocztą Balonową” zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Wydane z tej okazji:
  • kartki okolicznościowe pocztowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej
  • koperty okolicznościowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej
  można nabyć w Urzędzie Pocztowym Leszno 1 pod adresem: ul. Słowiańska 26, 64-100 Leszno 1, e-mail: leszno1.up@pocztapolska.pl. Zapłaty za zamówione kartki lub/i koperty należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku Pocztowego nr 20132025500300065000007208. Pozostałe niżej wymienione walory można zamawiać do 2 września 2016 r. lub do wyczerpania nakładu w Kole Miejskim PZF w Lesznie. Szczegóły zamówienia można uzyskać pod adresem: Polski Związek Filatelistów Koło Leszno, skr. poczt. 7, 64-103 Leszno 3, e-mail: lech.wozny@interia.eu, osoba do kontaktu Tadeusz Posikata, tel. 698839980.
  • „MójZNACZEK” — arkusz 9 znaczkowy zawiera: 8 znaczków z wizerunkiem Edmunda Jankowskiego — honorowego członka PZF oraz 1 znaczek z wizerunkiem inicjatorów Balonowego Pucharu Leszna — Bogdana Prawickiego i Stefana Grysa
  • specjalne karnety okolicznościowe zawierające kartkę, kopertę z 3 szt. „MojegoZNACZKA” z wizerunkiem Edmunda Jankowskiego.
  W kole Miejskim PZF w Lesznie można zamawiać również w/w kartki i koperty okolicznościowe.
 5. Przesyłki przeznaczone do przewozu „Pocztą Balonową” po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/ przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 15 września 2016 roku na adres: Urząd Pocztowy Leszno 1, ul. Słowiańska 26, 64-100 Leszno 1 z dopiskiem na kopercie „Poczta Balonowa”.
 6. Przesyłki przeznaczone do przewozu „Pocztą Balonową” będą również przyjmowane w dniu 15 września 2016 r. na stoisku okolicznościowym zorganizowanym na terenie Hotelu „Akwawit” w Lesznie.
 7. Przesyłki dopuszczone do przewozu „Pocztą Balonową” zostaną oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem „XXV Balonowy Puchar Leszna 14–18.09.2016”.
 8. Przesyłki przygotowane do przewozu „Pocztą Balonową” po ich opracowaniu w Urzędzie Pocztowym Leszno 1 zostaną przewiezione na Stoisko okolicznościowe.
 9. Przesyłki przygotowane do przewozu „Pocztą Balonową” pracownicy Urzędu Pocztowego Leszno 1 obsługujący stoisko okolicznościowe przekażą upoważnionej osobie — członkowi załogi balonu celem przewiezienia ich „Pocztą Balonową”.
 10. Po przewiezieniu „Pocztą Balonową” przesyłki zostaną przekazane przez upoważnionego członka załogi balonu - upoważnionej osobie celem ich przewiezienia i przekazania pracownikom Urzędu Pocztowego znajdującego się najbliżej miejsca lądowania, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: PRZEWIEZIONO BALONEM „AKWAWIT” SP-BWP, pilot: Bogdan Prawicki. Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Za prawidłową realizację przetransportowania przesyłek „Pocztą Balonową” odpowiada Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu i Region Sieci w Poznaniu.
 12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 18 lipca 2016 roku.

* nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art. 58 pkt. 1. „Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowaną wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej”


źródło: Biluletyn Filatelistyczny KZP, nr 30 (22 lipca 2016 r.)

Walory Koła PZF w Lesznie wydane z okazji XXV Balonowego Pucharu Leszna: 14–18 września 2016 r.:

 1. Kartka beznominałowa: nakład 500 szt.
 2. Koperta okolicznościowa: nakład 250 szt.
 3. Znaczek spersonalizowany — 101 arkusików zawierających dwa rodzaje znaczków:
  • 90. rocznica urodzin Edmunda Jankowskiego: nakład 808 szt.
  • Inicjatorzy Balonowego Pucharu Leszna: nakład 101 szt.
 4. Karnety:
  • format 3×A5 ze znaczkiem 90. rocznica urodzin E. Jankowskiego: nakład 50 szt.
  • format 3×A5 ze znaczkiem Inicjatorzy Balonowego Pucharu Leszna: nakład 10 szt.
  • format 2×A4 z arkusikiem „Spersonalizowany znak opłaty pocztowej”: nakład 20 szt.
 5. Z okazji organizowanej Poczty Balonowej 16 września 2016 roku będzie stosowany okolicznościowy kasownik.
 6. Zatwierdzony regulamin Poczty Balonowej.
źródło: Lech Woźny