Logo PZF Logo Klubu Tematika
Specjalistyczna Wirtualna
Wystawa Filatelistyczna „Poznań 2021”
Logo Wystawy

Logo Wystawy

Regulamin
Specjalistycznej Wirtualnej Wystawy Filatelistycznej
„POZNAŃ 2021”

 1. Organizatorami wystawy są Okręg Wielkopolski PZF oraz Klub Zainteresowań TEMATICA.

 2. Wystawa powyższa jest konkursową wystawą wirtualną o zasięgu krajowym i odbędzie się w roku jubileuszu 10-lecia Klubu TEMATICA.
  Przyjmowanie eksponatów do konkursu oraz ich ocena odbędzie się wg zasad przewidzianych dla wystaw krajowych II stopnia opisanych w Regulaminie Ogólnym Wystaw Konkursowych GREX-PZF oraz GREV-PZF i SREV dla tego rodzaju wystaw.

 3. Elektroniczna (wirtualna) forma wystawy ma charakter eksperymentalny, co znajduje swoje odzwierciedlenie w niniejszym regulaminie. Nadesłane eksponaty prezentowane będą na stronie internetowej ZO PZF (strona: http://www.pzfpoznan.pl/wystawa) bezpośrednio po zakończeniu prac jury, w pierwszych miesiącach 2021 roku. O terminie prezentacji KOW powiadomi zainteresowanych.

 4. Komitet Organizacyjny Wystawy (KOW) reprezentuje komisarz wystawy Kol. Ryszard Prange, do którego należy kierować wszelką korespondencję i zapytania. (adres: os. Orła Białego 99/3, 61-251 Poznań, tel. 669 702 851, email ryszprange@poczta.wp.pl).
  Preferowane jest przekazywanie wszelkiej korespondencji drogą elektroniczną.

 5. Wystawcami mogą być członkowie Polskiego Związku Filatelistów oraz osoby zaproszone przez KOW.

 6. W wystawie mogą brać udział wszyscy wystawcy dorośli, których eksponaty osiągnęły w ostatnich 4 latach (od 2017 r.) minimum 70 pkt.

 7. Do ekspozycji będą przyjęte jedynie eksponaty spełniające techniczne warunki tej wystawy, które są wymienione w punkcie 14 niniejszego regulaminu. Wystawcom przyznaje się 1, 5 lub 8 ekranów wystawowych; w tym ostatnim przypadku eksponat musi spełniać wymagania art. 5.7. GREX-PZF.

 8. Za udział w wystawie nie pobiera się opłat.

 9. Zgłoszenia wstępne wraz z aktualnym skanem karty tytułowej / karty z planem należy kierować elektronicznie do KOW do dnia 6 stycznia 2021 r. Po uzyskaniu potwierdzenia udziału w wystawie, należy przesłać dodatkowo — na dostarczonym przez KOW formularzu — Krótki opis eksponatu.

 10. Komitet Organizacyjny Wystawy zawiadomi wystawców w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. o przyjęciu eksponatu.

 11. Komitet Organizacyjny Wystawy zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia eksponatu na wystawę, jak również prawo do niewystawienia przyjętego już na wystawę eksponatu bez podania przyczyny. Wystawca ma prawo zrezygnować — z ważnych powodów — z udziału w wystawie.

 12. Za dobór eksponatów do klas wystawowych odpowiada Komisarz Wystawy, kol. Ryszard Prange.

 13. Przyjęte eksponaty powinny być dostarczone w terminie do dnia 31 marca 2021 r., na adres KOW za pomocą pendrive lub zapisu na płycie CD, bądź poprzez Internet w programie WeTransfer.

 14. Warunki techniczne:
  1. Karty eksponatu w formacie A4 (lub tzw. Schaubek) należy zeskanować w kolorze w rozdzielczości 200 lub 300 dpi. Karty w formacie A3 (wymiar 420x297 mm) należy zeskanować na stosownym urządzeniu.

  2. Każdą kartę należy zapisać jako osobny plik JPG (bez kompresji) i nadać jej nazwę wg schematu: 000_tekst.jpg (000 = kolejny numer karty z zerami na początku i skrócony tytuł eksponatu lub nazwisko wystawcy). Przykłady: 001_kowalski.jpg (pierwsza karta eksponatu wystawcy Kowalskiego).

  Prosimy nie przesyłać plików PDF !!!!
  Koszty dostarczenia eksponatu na wystawę ponosi wystawca. Organizatorzy nie będą zwracać przesłanych nośników informacji.

 15. Eksponaty będą wystawione według następującej klasyfikacji:
  • klasa tematyczna TEM

  • klasa eksponatów jednoekranowych JE-TEM

 16. Wszelkie manipulacje elektroniczne polegające na zmianach w autentycznych skanach kart poprzez modyfikacje walorów w eksponacie lub na dodaniu walorów, nie będących własnością wystawcy, nie są akceptowane i będą prowadzić do dyskwalifikacji.

 17. Oceny eksponatów w klasie konkursowej dokonuje Sąd Konkursowy Wystawy, zatwierdzony przez Prezydium ZG PZF. W odróżnieniu od dotychczasowej praktyki, Sąd Konkursowy przekaże wystawcom poszerzoną merytorycznie analizę eksponatu wraz ze wskazówkami.

 18. Eksponaty wystawione w klasie konkursowej mogą otrzymać następujące wyróżnienia: Grand Prix Wystawy, Gratulacje Jury oraz dyplomy w randze medali.

 19. Przez wysłanie zgłoszenia wystawcy stwierdzają, że znają i akceptują zapisy niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do podporządkowania tym przepisom i wydanym na ich podstawie zarządzeniom KOW. Przez zgłoszenie wystawca wyraża zgodę na publikowanie swojego eksponatu na stronie internetowej wystawy w okresie jej trwania.

 20. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Komitet Organizacyjny Wystawy oraz zapisy Ramowego Regulaminu Wystaw Konkursowych PZF.

 21. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium ZG PZF na posiedzeniu w dniu 7.12.2020 r. Uchwałą nr 29/XXI/PR/2020/Internet.